Clárlann na Gníomhas - Ceisteanna Coitianta

 

1. Cad iad do chuid uaireanta an chloig oscailte agus cá bhfuil tú suite?

2. Cad is táille do:-

3. Cén fhaisnéis atá uaim le cuardach a dhéanamh i gClárlann na nGníomhas?

4. Cé acu doiciméid a éilíonn Clárlann na nGníomhas le hathrú ainm/úinéireachta a chlárú?

5. An gcoinnítear na gníomhais i gClárlann na nGníomhas?

6. Tá léarscáil de mo mhaoin uaim.

7. Tá mo Ghníomhas caillte agam. An féidir liom cóip a fháil?

8. Cé leis an mhaoin bhéil dorais nó ag ceann an ghairdín?

9. Conas a fhaighim amach cad é tharla do mhaoin ar bhás an úinéara?

10. Cé leis ceart slí?

11. Cad é an cuardach atá uaim nuair atá mo Dheimhniú Dílseacháin Cíosanna Talún á chlárú i gClárlann na Talún?

12. Tá mo mhorgáiste eisíoctha agam. Conas a chláróidh mé an t-urscaoileadh?

13. Cén difríocht atá ann idir Clárlann na Talún agus Clárlann na  nGníomhas?

 

1. Cad iad do chuid uaireanta an chloig oscailte agus cá bhfuil tú suite?

Bíonn ár n-oifig ar oscailt ó 10r.n.- 4.30 i.n. ó Luan go hAoine. Táimid suite in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta. Tá bealach isteach do choisithe agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas ag barr Sráid Henrietta. Tá Sráid Henrietta nach mór díreach os comhair Choláiste Shráid Bolton. Is féidir teacht ar Clárlann na nGníomhas chomh maith ó Chnoc an Bhunreachta os comhair Bhusgharáiste na Cloiche Leithne. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil aon pháirceáil do charranna ar fáil i gcarrchlós Óstaí an Rí.

Léarscáil ionaid

 

2. Cad is táille do:-

Clárú Meabhracháin    €50.00

Urscaoileadh/Sásamh            €20.00

Gnáthchuardach €6.00/ Cuardach atrialach  €20.00 ar gach ainm, ar gach contae, ar gach tréimhse de dheich mbliana nó cuid de.

(Soláthair cur síos iomlána ar an maoin, le do thoil).

Cuardach ag daoine den phobal €2.00 ar gach ainm, ar gach contae, ar gach tréimhse de dheich mbliana nó cuid de.

Cóip de Mheabhrachán. Cóip dheimhnithe de mheabhrachán €20.00.
Gnáthchóip de mhicreascannán de mheabhrachán €1.00 in aghaidh an leathanaigh.

Cuardach Ginearálta - Neamhní - ar gach lá ar gach duine den phobal in aghaidh na n-innéacs uile roimh 1969 do gach ainm, do gach contae.

Ordú Táillí Chlárlann na nGníomhas.


3. Cén fhaisnéis atá uaim chun clárú Gníomhais a rianú?

·             Ainm na bpáirtithe go léir sa Ghníomhas 

·             Dáta an Ghníomhais

·             Suíomh an áitribh e.g. an tSráid nó an Baile Fearainn agus a láthair e.g. Baile Mór nó contae

 

4. Cé acu doiciméid a éilíonn Clárlann na nGníomhas le hathrú ainm/úinéireachta a chlárú?

Chomh maith leis an ngníomhas is gá an Fhoirm Iarratais CG ábhartha a sholáthar. Tá sonraí ar an Fhoirm chuí atá le cur le gníomhas ar leith do chlárúchán ar fáil ar an suíomh gréasáin seo faoin gceannteideal "Foirmeacha".  

 

5. An gcoinnítear na gníomhais i gClárlann na nGníomhas?

Ní choinnítear na gníomhais i gClárlann na nGníomhas. Tar éis iad a chlárú cuirtear ar ais iad chuig cibé duine a thaisc iad. Ní choinnítear anseo ach an Meabhrachán.

 

6.Tá léarscáil de mo mhaoin uaim.

Ní choimeádtar aon léarscáileanna i gClárlann na nGníomhas. Níl aon taifead i dtaobh teorainneacha. Ní féidir aon fhaisnéis a fháil ar scór tagairtí S.O.. I gcásanna áirithe tá tuairisc ar mhéid na maoine sa Mheabhrachán ar an nGníomhas lenar tíolacadh, lenar léasadh nó lenar morgáistíodh í.

7. Tá mo Ghníomhas caillte agam. An féidir liom cóip a fháil?

Ní féidir. Ní choinníonn Clárlann na nGníomhas cóipeanna de na gníomhais. D’fhéadfadh cóip dheimhnithe den meabhrachán a bheith ina chabhair. Le hiarratas a dhéanamh ar chóip de mheabhrachán is gá an tagairt chláraithe a sholáthar. Faightear é seo trí chuardach a chur á dhéanamh in aghaidh an duine a dhiúscair leas sa mhaoin.

 

8. Cé leis an mhaoin bhéil dorais nó ag ceann an ghairdín?

Ní thaifeadtar úinéireacht mhaoine i gClárlann na nGníomhas. Taifeadtar sa Chlárlann gurb ann do Ghníomhas a bhaineann le hidirbhearta le maoin sa chaoi go bhféadtar go bhfuil an Gníomhas lena dtíolactar nó lena morgaistítear an mhaoin cláraithe anseo. De bhrí gurb innéacs Deontóirí ár n-innéacs-na teastóidh ainm (Túsainm agus Sloinne araon) úinéara na maoine roimhe seo nó ainm an duine/páirtí ag a raibh leas diúscairte sa mhaoin agus tuairim den tráth a dhíol siad an mhaoin. Lóisteáil iarratas ar Chuardach in aghaidh a bhfuil réamhráite in éineacht leis an táille forordaithe mar atá leagtha síos thuas.

 

9. Conas a fhaighim amach cad é tharla do mhaoin ar bhás an úinéara?

I gcás maoine a dhiúscraítear tar éis bháis is é nó í Seiceadóir an éagaigh an Deontóir agus is é nó í an Seiceadóir, agus ní an t-éagach, a bheidh san Ainmthreoir.

 

10. Cé leis ceart slí?

Is féidir ceart slí a dheontar i nGníomhas um Cheart Slí a thaifeadadh i gClárlann na nGníomhas. Nuair a luaitear ceart slí i nGníomhas Tíolacais ní cás go mbeadh sonraí an chirt slí taifeadta i gClárlann na nGníomhas.   

 

11. Cad é an cuardach atá uaim nuair atá mo Dheimhniú Dílseacháin Cíosanna Talún á chlárú i gClárlann na Talún?

Ní mór duit gnáthchuardach a dhéanamh in aghaidh gach duine a shealbhaigh an leas léasaigh sa mhaoin ó dháta an Léasa go dtí seo, don tréimhse ar shealbhaigh siad an leas sin.

 

12. Tá mo mhorgáiste eisíoctha agam. Conas a chláróidh mé an t-urscaoileadh?

I dtosach báire seiceáil an morgáiste bunaidh féachaint an bhfuil stampa  ar an leathanach tosaigh ag cur in iúl gur cláraíodh i gClárlann na nGníomhas é. Ansin, déan seiceáil féachaint ar admhaigh an institiúid iasachtaithe an t-airgead uile a bhí dlite a bheith faighte. Is gnách an admháil seo a bheith i dtreo chúil gníomhais bhunaidh an mhorgáiste. Más “tá” an freagra ar an dá cheist lóisteáil an gníomhas bunaidh i gClárlann na nGníomhas in éineacht le táille €12.

13. Cén difríocht atá ann idir Clárlann na Talún agus Clárlann na  nGníomhas?

Tá dhá chóras ar leith ann chun idirbhearta i ndáil le maoin in Éirinn a thaifeadadh:
An córas Clárú Teidil atá á fheidhmiú ag Clárlann na Talún
An córas Clárú Gníomhas atá á fheidhmiú ag Clárlann na nGníomhas
Tá an dá chóras faoi rialú an Údaráis Chlárúcháin Maoine a cuireadh ar bun ar an 4 Samhain 2006 faoi fhorálacha an Achta um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006.

Tá an dá chóras comheisiatach sa mhéid go mbaineann beart maidir le talamh le ceann den dá chóras seo a leanas, agus ní leis an dá cheann: 
• “neamhchláraithe” (i.e. níor cláraíodh an teideal le Clárlann na Talún go fóill agus dá bhrí sin tá córas Chlárlann na nGníomhas i bhfeidhm) nó
• “cláraithe” (i.e. cláraíodh an teideal le Clárlann na Talún agus dá bhrí sin ní bhaineann sé le córas Chlárlann na nGníomhas)

Tá tuairim is 93% den talamh in Éirinn cláraithe – sin 95% de theidil.

An phríomhfheidhm atá ag Clárlann an nGníomhas ná córas a chur ar fáil chun go ndéanfaí teidil agus tíolacais reatha a thaifead, ar teidil agus tíolacais iad nach bhfuil cláraithe.  Mura gcláraítear doiciméad is féidir leis an doiciméad sin tús áite a chailliúint agus d’fhéadfadh doiciméad eile atá cláraithe dul chun tosaigh air. Mar thoradh ar chuardach i gClárlann na nGníomhas is féidir a fháil amach cad iad na doiciméid a forghníomhaíodh, ar doiciméid iad a dhéileálann leis an talamh i gceist – chun a fháil amach cén éifeacht a bhí ag na doiciméid seo (nach bhfuil á gcoimeád i gClárlann na nGníomhas) caithfear na doiciméid féin a iniúchadh.

Nuair a ghlacann Clárlann na Talún le teideal chun é a chlárú coimeádtar na bundoiciméid teidil agus déantar iad a chomhdú go buan. Osclaítear fóilió maidir leis an maoin agus go ginearálta, ní bhíonn gá tagairt do na bundoiciméid arís.  Is féidir cóip dheimhnithe den fhóilió seo a fháil le nó gan chóip den mapa le himchruth den mhaoin.

Tá an teideal ar an bhfóilió rathaithe ag an Stát agus tá dualgas ar an Stát slánaíocht a chur ar fáil d’aon duine a mbainfeadh caillteanas dó/di toisc earráid a rinne Clárlann na Talún. Dá bhrí sin, is féidir le ceannaitheoir glacadh leis an bhfóilió mar fhianaise ar an teideal gan gá aige/aici na gníomhais ábhartha a léamh.